Zen Master Meditation Series G Note Singing Bowl 4.75" #Zmm300g318

# Zmm300g318
1 Items left in stock.
Zen Master Meditation Series G Note Singing Bowl 4.75" #Zmm300g318

~ Zen Master Meditation Series G Note Singing Bowl 4.75" ~

Series: MASTER MEDITATION

Size: 4.75" x 2.25"

Weight: 318 g

Average Rim Thickness: 2.6 mm

Strike Note: G

Average Striking Frequency: 194 Hz

Sing Note: D

Average Singing Frequency: 1146 Hz

 

Price: $89.98
Quantity: